JMA GENBA Management Conference & Award 2016 ~in Thailand~
แบบสอบถาม

มุมมอง 6 ประเด็น จากผลการสำรวจด้วยแบบสอบถาม

กำหนดการจัดงาน : วันที่ 6 (จันทร์) มิถุนายน พ.ศ. 2559
สถานที่ : BITEC (กรุงเทพ ประเทศไทย)

การประเมินผลโดยรวมของการประชุม:

questionnaire1

มีประโยชน์เป็นอย่างมาก มีประโยชน์ ธรรมดา ไม่ค่อยมีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์เลย

แผนก

questionnaire2

แผนกการผลิต แผนกเทคนิคการผลิต แผนกควบคุมการผลิต แผนกประกันคุณภาพ แผนกธุรการ 
แผนกจัดซื้อและวัสดุ แผนกอื่นๆ

ตำแหน่ง

questionnaire3

ตำแหน่งทั่วไป หัวหน้า ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือหัวหน้า หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการทั่วไปหรือกรรมการบริหารของบริษัท ประธานบริษัทหรือประธานผู้จัดการ (ตำแหน่งสูงสุด)

การประเมินผลผู้ประสานงาน

questionnaire4

มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก มีความเหมาะสม ธรรมดา ไม่มีความเหมาะสม ไม่มีความเหมาะสมเลย

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน

การสร้างแรงจูงใจภายในและพัฒนาบรรยากาศขององค์กร

 • หากสร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยระบบ 5 ส จะเป็นการสร้างแรงจูงใจที่มีความต่อเนื่อง
 • จำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน
 • สิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้พนักงานมีความตั้งใจในการทำงาน
 • ไม่ทราบวิธีเริ่มต้นการทำงานเป็นทีม
 • เกี่ยวกับการเพิ่มแรงจูงใจ และเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • คำสั่งของผู้บริหารหรือหัวหน้า มีส่วนในการให้ความรู้และเพิ่มแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา

การกระตุ้นการติดต่อสื่อสาร

 • มีช่องว่างขนาดใหญ่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน หัวหน้า ผู้บริหาร
 • พนักงานไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
 • พนักงานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเป้าหมายที่สำคัญของหัวหน้า
 • เนื่องจากหัวหน้าไม่เข้าหน้างาน จึงทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับพนักงานได้อย่างราบรื่น
 • มีช่องว่างระหว่างรุ่นของพนักงานเก่ากับพนักงานใหม่
 • ความคิดที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น
 • มีช่องว่างระหว่างรุ่นของหัวหน้างานกับพนักงานควบคุมเครื่องจักรที่อายุน้อย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • จำนวนพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือมีความรู้เฉพาะทางไม่เพียงพอ
 • พนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่และไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมีจำนวนมาก
 • คนที่คิดและดำเนินการแก้ไขปัญหามีน้อย มีแต่คนที่มารายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ไม่มีความกระตือรือร้นและไม่สามารถคิดเองได้
 • อัตราของพนักงานชั่วคราวมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความสามารถในการค้นพบหัวข้อของปัญหา และเพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน

 • ไม่มีทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
 • ผู้บริหารมุ่งเน้นแต่ปริมาณของงานมากเกินไป โดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องงาน เงื่อนไขแรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ความสอดคล้องของมาตรฐาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอื่นๆ
 • หัวหน้าโดยทั่วไปจะเน้นที่ปริมาณของงานเป็นส่วนใหญ่ โดยขาดความสนใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ขาดความเข้าใจ และทักษะในการแก้ไขปัญหาของที่ทำงาน
 • เนื่องจากไม่ค่อยมีการอบรมหรือให้ความรู้ที่เพียงพอ จึงทำให้มีพนักงานที่เข้าร่วมการปรับปรุงธุรกิจมีน้อย
 • จำเป็นต้องแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่จะเพิ่มมากขึ้น ต้องหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงและเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ ในขณะนี้แก้ไขได้เฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงยังไม่สามารถไปสู่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุพื้นฐานได้

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน

 • เทคโนโลยีการผลิตยังไม่ทันสมัย
 • พนักงานทำงานหนัก
 • สถานที่ทำงาน และพื้นที่ก่อสร้างแคบ
 • หัวหน้าไม่มีเวลาพอที่จะเข้าไปพูดคุยกับพนักงาน(การตระเวณตรวจสอบ)
 • พื้นที่ของไลน์การผลิตแคบ และจำเป็นต้องทำการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การลดต้นทุน

 • ราคาสินค้าแพง เพราะผลิตด้วยต้นทุนที่สูง แม้จะเป็นสินค้าคุณภาพสูงก็ตาม แต่ก็จะต้องลดต้นทุนลงอีก
 • ค่าจ้างงานของพนักงานใหม่กับพนักงานที่มีประสบการณ์นั้นแตกต่างกันมาก
 • ไลน์การผลิตจำเป็นต้องรอเป็นเวลานาน จึงทำให้เสียเวลา

อื่นๆ

 • เนื่องจากดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน ผลที่ออกมาจึงไม่สมบูรณ์ทั้งหมด
 • ขาดความชัดเจนในการวางแผนธุรกิจของบริษัทแม่ จึงเป็นเรื่องยากที่จะให้พนักงานคนไทยรับทอดต่อ
 • วิธีการปรับความสมดุลของการทำงานประจำวันและการทำงานที่เป็นภารกิจพิเศษ เมื่อจำเป็นจะต้องดำเนินกิจกรรมพิเศษ
 • มีความผันแปรของการวางแผนการผลิตของบริษัทเป็นอย่างมาก ควรทำการปรับเปลี่ยนแผนเป็นประจำ
参加申込