JMA GENBA Management Conference & Award 2019 in Thailand
 Program

วันจัดงาน : 2th July 2019 9:00‐16:30 
สถานที่จัดงาน : BITEC(Bangkok International Trade&Exhibition Center)

9:00

9:05
ประธานจัดงาน และหัวหน้าคณะกรรมที่ปรึกษาประจำกรุงเทพกล่าวคำทักทาย
9:05

9:15
ผู้ประสานงานแนะนำความรู้เบื้องต้น
9:15

11:15
【การนำเสนอ】

2019img_mitsubishiการนำเสนอ①

MITSUBISHI ELEVATOR ASIA CO.,LTD.
MR.TANIN NAENGJUMNONG

“กลยุทธ์จิตวิทยาการกีฬาเพื่อการพัฒนาในรูปแบบ Just in time ด้วยพลังแห่งเอกภาพนำมาสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง”

การนำลักษณะเฉพาะและจุดแข็งแกร่งทางด้านกีฬา(เช่นฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล)มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหลักสูตรในการฝึกอบรมพิเศษ
หลักสูตรนี้เป็นการรวบรวมเทคนิคทางด้านจิตวิทยาที่แหวกแนวออกไปนั้นมากระตุ้นแรงจูงใจและเปิดเผยแนวความคิดของผู้ปฏิบัติงานในจุดที่เป็นกลาง
ด้วยการเสริมสร้างความสามัคคีผ่านทางแนวคิดแบบJust in time เป็นการเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งนำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่อง


2019img_sciการนำเสนอ②

Siam Compressor Industry Co.,Ltd.
Mr.Chaynat Besakul

การปรับปรุงการผลิตด้วยระบบ Cell Management

การผลิตปัจจุบันนั้นหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมและจัดการให้สายการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายหลัก ซึ่งประกอบด้วย Production(P) ,Quality(Q) ,Cost(C) ,Delivery(D) ,Safety(S) ซึ่งเป็นการควบคุมการผลิตที่ใช้รูปแบบดังกล่าวเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยหน้าที่หลักจะอยู่ที่หัวหน้าเป็นหลักทำให้มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะสายการผลิตที่เป็นสายการผลิตที่มีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ อันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามหลายประการ อาทิเช่น การผลิตที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย เครื่องจักรหยุดเล็กหยุดน้อย เครื่องจักรเสีย เกิดของเสียระหว่างการผลิต เหล่านี้เป็นต้น
ดังนั้นจึงมีการจัดทำระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบใหม่เข้ามาช่วยทำให้พนักงานทุกคนในสายการผลิตมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการการผลิตได้ด้วยตนเอง จะทำให้การควบคุมดูแลเครื่องจักร วิธีการผลิต วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งให้ชื่อว่าระบบ Cell Management เพื่อจะเป็นระบบที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การตรวจสอบด้วยพนักงานเอง โดยการบริหารแบบ Cell จะประกอบด้วย 6 Spokes คือ 1.Production 2.JH(Jishuhosen) 3.Cost&Environment 4.Qaulity 5.Safety 6.Personnal .ทั้งหกเครื่องมือหลักนี้จะทำให้พนักงานรู้ที่มาของระบบ เข้าใจหน้าที่ของตนเอง รู้ว่าจะทำงานอย่างไร โดยระบบนี้จะเน้นการให้ความรู้กับพนักงาน ติดตามผลหลังจากนำไปปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผล อันจะทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ เข้าใจ และทำงานได้จริง
ผลที่ได้รับจากระบบการบริหารแบบ Cell จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสายการผลิต เป็นการทำงานลักษณะที่สมาชิกทุกคนในทีมงานมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ แก้ไข กำหนดมาตรฐานได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง มีการจัดรูปแบบการให้ความรู้ การติดตามผล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติอย่างมีแบบแผน หัวหน้างานจะเปลี่ยนบทบาทจากการสั่งการเป็นทำหน้าที่คอยสนับสนุนพนักงานทุกคนให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละรายการไปด้วยกัน


2019img_furukawa_fitelการนำเสนอ③

Furukawa Fitel (Thailand) Co.,Ltd.
Patcharin Nakabutra

Topic – การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างระบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรใน FFT

ในปี ค.ศ.2017 เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องคุณภาพและผลผลิต
กิจกรรมที่หวังจะให้มีการปรับปรุงนั้น ไม่เห็นว่ามีการร่วมมืออย่างเพียงพอระหว่างวิศวกรกับผู้ผลิต
เนื่องจากวิศวกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับTPS ดังนั้น เราได้สร้างระบบการฝึกอบรมTPSเพื่อเพิ่มทักษะของวิศวกร
หลังจากนั้นเราได้ร่วมมือกับการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
เราได้รับผลผลิตและคุณภาพที่ดีขึ้น นอกจากนั้นเวิร์กโฟลว์ก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทำให้ง่ายต่อการทำงานและการควบคุม


(การนำเสนอ : นำเสนอ 20 นาที + ข้อคิดเห็นของผู้ประสานงาน 5 นาที)

11:15

12:20
เขียนข้อซักถามในกระดาษคำถาม / พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:20

13:00
【Q&A】
บริษัทที่นำเสนอ①~③ + ผู้ประสานงาน
13:00

14:40
【การนำเสนอ】

2019img_hitachi012019img_hitachi02การนำเสนอ④

Hitachi Metals (Thailand) Co.,LTD.(Precision casting Plant)
Mr.Nikom Tomkaew

กิจกรรม : คิวาเมรู เพื่อ “โรงงงานน่าอยู่”

Hitachi Metals (Thailand) Precision casting division ทำผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนงานหล่อ สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องจักร ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2017 บริษัทมีสภาวะ ขาดทุน มาตลอด และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งในขบวนการผลิต โรงงานอยู่ในสภาพที่เสี่ยง และไม่สะอาด ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานในการทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ทางผู้จัดการทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นใด้คิดหาวิธีที่จะแก้ไขสถานะการณ์ให้ดีขึ้น ในเดือนเมษายนปี 2017 ท่านผู้จัดการโรงงาน จึงใด้ นำหลักการ KIWAMERU คือ การทำหนึ่งสิ่งอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ตนเองพึ่งพอใจ และจนผู้อื่นประทับใจ โดยเริ่มจากกิจกรรมหลักคือ กล่าวสวัสดีตอนเช้า โดยผู้จัดการ จะมากล่าวสวัสดีกับพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานด้วยคำว่า “ปลอดภัย” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยก่อนทำงาน และ นำหลักการ S(ทำความสะอาด) + (2S3FIX) (2S สะสาง ,สะดวก) (3FIX, Fix position, Fix item, Fix quantity) จนทำให้ ลดการเกิดอุบัติเหตุลง และบริษัทก็สามารถลดการขาดทุนลงใด้ จนใด้กำไรเป็นครั้งแรกในเดือน กันยายน 2017 และยังเริ่มกิจกรรม My Machine Award ขึ้นในช่วงเดือน ตุลาคม 2017-มีนาคม2018 กิจกรรมนี้เป็นการสั่งการจากผู้จัดการโรงงาน การสั่งการแบบนี้เป็นแบบ Top-down เพื่อให้พนักงานทำการปรับปรุงพื้นที่การทำงาน โดยให้พนักงานรวมกลุ่มกันเพื่อดูแลรักษา ปรับปรุงเครื่องจักรที่ตนเองทำงานอยู่ด้วยให้มีความปลอดภัย และสะอาดอยู่เสมอ กิจกรรมนี้กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานในฝ่ายผลิตทั้งหมด ใด้มีการรวมกลุ่มกันถึง 11กลุ่ม ในการทำกิจกรรม ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลง จนทำให้สถิติเป็น 145 วัน หลังจากนั้นจึงมีการขยายผล กิจกรรมเป็น “Rong Ngan Naa Yuu” ความหมายของ โรงงานน่าอยู่ ของเราคือ “สถานที่ทำงานที่พนักงานทำงาน อย่างมีความสุข มีความปลอดภัย และภาคภูมิใจในงานที่ทำ รู้สึกกับทุกคนที่ทำงานด้วยกันเช่นเดียวกับคนในครอบครัวเดียวกัน” กิจกรรมโรงงานน่าอยู่ ในช่วงเดือน เมษายน 2018-กันยายน2018 โดยให้พนักงานในบริษัทมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโรงงานให้ปลอดภัย สะอาด และน่าอยู่ น่าทำงาน เราคิดว่าพนักงานต้องทำงานอยู่ในโรงงานทั้งวัน โรงงานที่สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่จึงจำเป็นต่อทุกคน กิจกรรมโรงงานน่าอยู่ ให้พนักงานในทุกๆแผนกรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่การทำงานของตัวเองให้สะอาด น่าอยู่ น่าทำงาน และปลอดภัย โดยมีพนักงานรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมนี้ถึง 17 ทีม โดยกิจกรรมกำหนดให้ ทุกวันจะต้องทำกิจกรรมการทำความ สะอาดและปรับปรุงพื้นที่เป็นเวลา 30 นาที(8:00-8:30 AM) ก่อนเริ่มงาน และในทุกๆวันสิ้นเดือนจะมีการแสดงผลงานของแต่ละทีมว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงไปอย่างไรบ้าง เพื่อให้กลุ่มอื่นๆได้ดู และอาจในไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มของตนเองบ้าง ในทุกเดือนจะมีการมอบรางวัลอันดับ 1-3 และมีการแสดงผลงงานให้กับพนักงงานทั้งหมดในบริษัททราบ ทำให้พนักงานได้มีความภูมิใจในกิจกรรมที่ตนเองทำ เรามีการตั้งเป้าหมายในระยะยาวว่าจะโรงงานที่น่าอยู่ โดยโรงงานน่าอยู่ในความหมายของเราคือ “สถานที่ทำงานที่พนักงานทำงาน อย่างมีความสุข มีความปลอดภัย และภาคภูมิใจในงานที่ทำ รู้สึกกับทุกคนที่ทำงานด้วยกันเช่นเดียวกับคนในครอบครัวเดียวกัน” เช่นนั้นแล้ว เราจึงยังต้องพยายามต่อไป ส่วนการประสบความสำเร็จของกิจกรรมของเราที่สามารถเห็นได้ในเวลาที่ผ่านมา.

 1. บริษัทเป็นจากขาดทุนมามีกำไรในเดือน กันยายน 2017 เป็นครั้งแรก
 2. เป็นโรงงาน casting ที่สะอาดและสวยงาม เมื่อเทียบกับโรงงานประเภทงาน casting เช่นเดียวกัน
 3. ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างไม่มีอุบัติเหตุเป็นเวลา 240 วัน.
 4. พนักงานมีความพยายามในการทำงาน จนทำให้ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเที่ยบกับ เมษายน 2017
 5. อัตรางานที่ดี (Yield) เพิ่มขึ้นขึ้นเป็น 90.5% จาก 86.2%

2019img_nissanการนำเสนอ⑤

NISSAN MOTOR THAILAND Co.,Ltd.
Transmission Assembly

ยกระดับการบริหารงานในสายการประกอบชุดเกียร์ส่งกำลัง

ในฐานะโฟร์แมนของการส่งงานผลิตแบบสายการประกอบ ความรับผิดชอบของผมคือการท้าทายที่จะบรรลุผลสำเร็จของ SQCT ในระดับสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าไปพร้อมกับการปรับปรุงการแข่งขันในด้านผลิตภัณฑ์ตามนโยบายการจัดการระดับสูง
แม้ว่าสายการส่งงานของผมจะไม่เคยมีข้อบกพร่องที่หลุดลอดไปยังลูกค้า แต่ยังคงพบว่ามีบางครั้งที่เกิดข้อบกพร่องในสายงานที่เกินกว่าเป้าหมาย ดังนั้นผมจึงนำเครื่องมือของซุปเปอร์ไวเซอร์ที่เรียกว่า DMD (Daily Management Diagnosis) มาใช้สำหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงในสองส่วนที่เป็นหลักคือมาตรฐานและทักษะผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นจะมาสู่การดำเนินงานในหัวข้อหลัก 3 หัวข้อคือ

 1. ทบทวนและแก้ไขแผ่นชีทการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการติดตาม(จาก VoO)
 2. ยกระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมมากขึ้น
 3. การสังเกตการณ์ในงานและการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M อย่างเคร่งครัด

2019img_densoการนำเสนอา⑥

Siam DENSO Manufacturing Co.,Ltd.
MR.KAMONLAPOB SATHITI

ยกระดับความสามารถในการผลิตให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นที่ 1 ใน ASEAN

บริษัทสยามเด็นโซ่ เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้ง Diesel และ Gasoline Product ซึ่งสนับสนุนให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำ ทั้งในเอเชียและยุโรป เพื่อที่จะตอบสนองและสนับสนุนงานที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า กับยอดการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งในปี 2017 มี Volume up ในด้านยอดการผลิต และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาพ condition ของการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งด้าน Cycle time / Operation ratio ที่ยังไม่เพียงพอต่อยอดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พนักงานต้องทำงานหนักขึ้นและมีจำนวน Overtime ที่เพิ่มขึ้นมากจนอาจขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ
และจากนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านการผลิต เพื่อเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในเอเชีย ในปี 2021 ดังนั้น เพื่อที่จะพัฒนาและก้าวไปพร้อมกับบริษัท ในฐานะของฝ่ายผลิต จำเป็นต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขี้น เพื่อรองรับกับยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ ผ่านกลยุทธ์แบบทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีกิจกรรม EF Activity (Efficiency Factory) ในการลด loss ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเป็นกิจกรรมหลัก เป้าหมายลด loss 15%
 2. สะท้อนปัญหาและความยากลำบากในกระบวนการผลิต เพื่อการแก้ไขที่ตรงจุดและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยใช้การสื่อสารทางตรง (Direct Communication) พนักงานที่ทำงานในหน้างานนั้น นำไปสู่แนวทางการแก้ไขร่วมกันผ่านกิจกรรม OBEYA Activity
 3. ใช้หลักการ “ทำให้ดู ให้เขาทำให้ดู และติดตามผล” เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักในด้านคุณภาพ โดยให้พนักงานเห็นความใส่ใจของหัวหน้างาน และถ่ายทอดผ่านกลยุทธ์ดังกล่าว เป็น กิจกรรม Home Position

จากทั้ง 3 กิจกรรม ทำให้หน้างานมีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น อีกทั้งหน้างานยังเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ และสามารถ Supply part ให้กับทั่วโลกได้ตามความคาดหวังของบริษัท


(การนำเสนอ : นำเสนอ 20 นาที + ข้อคิดเห็นของผู้ประสานงาน 5 นาที)

14:40

15:00
เขียนข้อซักถามในกระดาษคำถาม / Coffee Break
15:00

15:30
【Q&A】

บริษัทที่นำเสนอ④~⑥ + ผู้ประสานงาน

15:30

15:35
นำเสนอวิธีการให้คะแนน
15:35

15:50
ให้คะแนน / พักเบรค
15:50

16:40
【การอภิปรายเป็นคณะ】

ทำการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของที่ทำงาน ซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้นำเสนอ (แนะนำตัวอย่างปัญหาและวิธีการจัดการกับปัญหาของบริษัทตน)
หัวข้อในการอภิปราย (ร่าง) : การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

16:40

16:50
ผู้ประสานงานสรุปภาพรวมการจัดงาน
16:50

17:00
【พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ】

ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัล

*บริษัทที่ได้รับรางวัล มีกำหนดการที่จะ ให้ไปร่วมงาน 【MONOZUKURI CONFERENCE (กำหนดจัดงานเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)】ซึ่งจัดขึ้นที่ญี่ปุ่น (ได้รับเชิญ)