2020gmca01_thai

Ⅰ.เงื่อนไขของผู้นำเสนอ
เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตระดับแนวหน้า
(บุคคลที่มีตำแหน่ง เช่น หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าโรงงาน หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าสถานประกอบการ
หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้า เป็นต้น)
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งในบริษัท และเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผู้ควบคุมการ
ผลิตระดับแนวหน้า
ไม่จำกัดขอบเขตของความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Ⅱ.รายละเอียดของการนำเสนอ
การนำเสนอกรณีศึกษาในครั้งนี้ จะนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินงานที่ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเพิ่มผลลัพธ์ที่จะได้
ผู้นำเสนอในฐานะที่เป็หัวหน้าจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรสำหรับจัดการกับปัญหานั้นๆ และเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร

การปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมคือ

1) ในฐานะที่เป็นหัวหน้า ทำความเข้าใจกับปัญหาและเป้าหมายของโรงงาน หรือสำนักงานอย่างไร
2) ในฐานะที่เป็นหัวหน้า คิดอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาและความปรารถนาของที่ทำงานตนเอง
3) ในฐานะที่เป็นหัวหน้า มีวิธีการแสดงศักยภาพของการเป็นผู้นำอย่างไร ต่อการจัดการปรับปรุง และการพัฒนาบุคลากร
4) ในฐานะที่เป็นหัวหน้า กำหนดบทบาทหน้าที่ในอนาคตไว้อย่างไร

หลักพื้นฐานของสิ่งที่กล่าวข้างต้น คือสิ่งที่จะต้องรวมอยู่ในรายละเอียดของการนำเสนอ

บริษัทที่นำเสนอ

“A. มีการกำหนดปัญหาอย่างชัดเจนหรือไม่”
“B. ค่าตัวแปรควบคุมที่เป็นเป้าหมายมีความชัดเจนหรือไม่”
“C. หลักฐานมีความชัดเจนหรือไม่”
“D. ผลของการปรับปรุงแก้ไขมีความชัดเจนหรือไม่”
“E. วิธีการอธิบายเข้าใจง่ายและเป็นเรื่องราวหรือไม่”
“F. เนื้อหาในการนำเสนอมีประโยชน์หรือมีจุดที่อยากนำไปประยุกต์ใช้หรือไม่”

Ⅲ.พิธีมอบ “รางวัลกรณีศึกษาที่ชนะเลิศ” ให้แก่ผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันในครั้งนี้จะมอบประกาศเกียรติคุณผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งทำการคัดเลือกผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมงาน และผู้นำเสนอที่มีคะแนนสูงที่สุดจะได้รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อนึ่งการตัดสินคัดเลือกกรณีศึกษาที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น มีมุมมองของการประเมินผลคือ “ความเหมาะสมของการจัดการ และพฤติกรรมของหัวหน้า และแบบอย่างที่ดีงามอื่นๆ” โดยไม่ประเมินจากรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือข้อดีข้อเสียของผลลัพธ์ที่ได้ ผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ดีที่สุด จะได้รับประกาศเกียรติคุณชนะเลิศ

<หลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินและการลงคะแนนเสียง>
① คำตอบหรือคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาและความกังวลใจ
② สัมผัสได้ถึงระดับขอบเขตของความพยายาม และการตอบสนองต่อการปรับปรุงฟื้นฟูที่ยากลำบาก
③ การเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและมีความกระตือรือร้น ในฐานะที่เป็นหัวหน้า
④ สัมผัสได้ถึงความประหลาดใจต่อทัศนคติของการแก้ไขปัญหา แนวคิดเพื่อการปรับปรุงหรือผลลัพธ์ที่ได้
⑤ ต้องการประเมินจากกิจกรรมโดยรวมทั้งหมด
⑥ การดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างกล้าหาญ
⑦ การท้าทายกับเป้าหมายที่สูงขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับผลประกอบการของบริษัท
⑧ บุคลากร เติบโตและมีการพัฒนามากขึ้น
⑨ มีการแสดงให้เห็นได้ว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุง จากคำแนะนำสำหรับการแก้ไขปรับปรุง
⑩ มีขั้นตอนการนำเสนอวิธีการแก้ไขปรับปรุงที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ เป็นต้น

Ⅳ.ระยะเวลาในการนำเสนอ
ระยะเวลา 25 นาที (นำเสนอ 20 นาที, ข้อคิดเห็นจากผู้ประสานงาน และพิธีการมอบของที่ระลึก 5 นาที)
※นอกจากนี้มีเวลาสำหรับตอบคำถาม (ผู้นำเสนอ 1 กลุ่ม 2-3 ท่าน ท่านละ 10-15 นาที)

Ⅴ.สิทธิพิเศษสำหรับผู้นำเสนอ:
1) ผู้ช่วย (1 ท่าน) จะได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2) ผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ดีที่สุดจะได้รับ “รางวัลกรณีศึกษาชนะเลิศ”
3) ผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ชนะเลิศ ผู้ช่วย และล่าม รวม 3 ท่าน จะได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน “MONOZUKURI CONFERENCE” ซึ่งจะจัดขึ้นที่โตเกียว ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาที่ชนะเลิศ

gltai2017

แบบฟอร์มสำหรับการสรุปสาระสำคัญของการนำเสนอ

รายละเอียดที่กรอกในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย ※ จะถูกนำไปตีพิมพ์ในเอกสารแนะนำต่างๆ

ผู้รับผิดชอบที่ส่งผู้นำเสนอ (ข้อมูลการติดต่อ) English input


ผู้นำเสนอ English input

หน้าจอการยืนยันจะไม่ปรากฎ หากคุณมีความประสงค์จะส่งข้อความตามรายละเอียดด้านบน กรุณาใส่เครื่องหมายถูกในช่อง

参加申込