2018gmca01_thai

Ⅰ.เงื่อนไขของผู้นำเสนอ
เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตระดับแนวหน้า
(บุคคลที่มีตำแหน่ง เช่น หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าโรงงาน หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าสถานประกอบการ
หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้า เป็นต้น)
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งในบริษัท และเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผู้ควบคุมการ
ผลิตระดับแนวหน้า
ไม่จำกัดขอบเขตของความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Ⅱ.รายละเอียดของการนำเสนอ
การนำเสนอกรณีศึกษาในครั้งนี้ จะนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินงานที่ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเพิ่มผลลัพธ์ที่จะได้
ผู้นำเสนอในฐานะที่เป็หัวหน้าจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรสำหรับจัดการกับปัญหานั้นๆ และเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร

การปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมคือ

1) ในฐานะที่เป็นหัวหน้า ทำความเข้าใจกับปัญหาและเป้าหมายของโรงงาน หรือสำนักงานอย่างไร
2) ในฐานะที่เป็นหัวหน้า คิดอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาและความปรารถนาของที่ทำงานตนเอง
3) ในฐานะที่เป็นหัวหน้า มีวิธีการแสดงศักยภาพของการเป็นผู้นำอย่างไร ต่อการจัดการปรับปรุง และการพัฒนาบุคลากร
4) ในฐานะที่เป็นหัวหน้า กำหนดบทบาทหน้าที่ในอนาคตไว้อย่างไร

หลักพื้นฐานของสิ่งที่กล่าวข้างต้น คือสิ่งที่จะต้องรวมอยู่ในรายละเอียดของการนำเสนอ

บริษัทที่นำเสนอ

“A. มีการกำหนดปัญหาอย่างชัดเจนหรือไม่”
“B. ค่าตัวแปรควบคุมที่เป็นเป้าหมายมีความชัดเจนหรือไม่”
“C. หลักฐานมีความชัดเจนหรือไม่”
“D. ผลของการปรับปรุงแก้ไขมีความชัดเจนหรือไม่”
“E. วิธีการอธิบายเข้าใจง่ายและเป็นเรื่องราวหรือไม่”
“F. เนื้อหาในการนำเสนอมีประโยชน์หรือมีจุดที่อยากนำไปประยุกต์ใช้หรือไม่”

Ⅲ.พิธีมอบ “รางวัลกรณีศึกษาที่ชนะเลิศ” ให้แก่ผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันในครั้งนี้จะมอบประกาศเกียรติคุณผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งทำการคัดเลือกผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมงาน และผู้นำเสนอที่มีคะแนนสูงที่สุดจะได้รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อนึ่งการตัดสินคัดเลือกกรณีศึกษาที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น มีมุมมองของการประเมินผลคือ “ความเหมาะสมของการจัดการ และพฤติกรรมของหัวหน้า และแบบอย่างที่ดีงามอื่นๆ” โดยไม่ประเมินจากรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือข้อดีข้อเสียของผลลัพธ์ที่ได้ ผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ดีที่สุด จะได้รับประกาศเกียรติคุณชนะเลิศ

<หลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินและการลงคะแนนเสียง>
① คำตอบหรือคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาและความกังวลใจ
② สัมผัสได้ถึงระดับขอบเขตของความพยายาม และการตอบสนองต่อการปรับปรุงฟื้นฟูที่ยากลำบาก
③ การเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและมีความกระตือรือร้น ในฐานะที่เป็นหัวหน้า
④ สัมผัสได้ถึงความประหลาดใจต่อทัศนคติของการแก้ไขปัญหา แนวคิดเพื่อการปรับปรุงหรือผลลัพธ์ที่ได้
⑤ ต้องการประเมินจากกิจกรรมโดยรวมทั้งหมด
⑥ การดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างกล้าหาญ
⑦ การท้าทายกับเป้าหมายที่สูงขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับผลประกอบการของบริษัท
⑧ บุคลากร เติบโตและมีการพัฒนามากขึ้น
⑨ มีการแสดงให้เห็นได้ว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุง จากคำแนะนำสำหรับการแก้ไขปรับปรุง
⑩ มีขั้นตอนการนำเสนอวิธีการแก้ไขปรับปรุงที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ เป็นต้น

Ⅳ.ระยะเวลาในการนำเสนอ
ระยะเวลา 25 นาที (นำเสนอ 20 นาที, ข้อคิดเห็นจากผู้ประสานงาน และพิธีการมอบของที่ระลึก 5 นาที)
※นอกจากนี้มีเวลาสำหรับตอบคำถาม (ผู้นำเสนอ 1 กลุ่ม 2-3 ท่าน ท่านละ 10-15 นาที)

Ⅴ.สิทธิพิเศษสำหรับผู้นำเสนอ:
1) ผู้ช่วย (1 ท่าน) จะได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2) ผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ดีที่สุดจะได้รับ “รางวัลกรณีศึกษาชนะเลิศ”
3) ผู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ชนะเลิศ ผู้ช่วย และล่าม รวม 3 ท่าน จะได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน “MONOZUKURI CONFERENCE” ซึ่งจะจัดขึ้นที่โตเกียว ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาที่ชนะเลิศ

gltai2017

แบบฟอร์มสำหรับการสรุปสาระสำคัญของการนำเสนอ

รายละเอียดที่กรอกในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย ※ จะถูกนำไปตีพิมพ์ในเอกสารแนะนำต่างๆ

ผู้รับผิดชอบที่ส่งผู้นำเสนอ (ข้อมูลการติดต่อ) English input


ผู้นำเสนอ English input

หน้าจอการยืนยันจะไม่ปรากฎ หากคุณมีความประสงค์จะส่งข้อความตามรายละเอียดด้านบน กรุณาใส่เครื่องหมายถูกในช่อง

特別価格 早期申込
特別価格 参加申込

ข้อมูลข่าวสารแนะนำ

 1. img_2018mono
 2. interview452
 3. sci003
  เดินทางไปบริษัท Siam Compressor Industry ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม GENBA MAN…
 4. sci002
  เดินทางไปบริษัท Siam Compressor Industry ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม GENBA MAN…
 5. sci001
  เดินทางไปบริษัท Siam Compressor Industry ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม GENBA MAN…
ものづくり総合大会
BtoBデジタルマーケティングセミナー