JMA GENBA Management Conference & Award 2020 ในประเทศไทย
โครงสร้างการจัดงาน

ชื่อการประชุม :
JMA GENBA Management Conference & Award 2020 ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้ควบคุมการผลิตระดับแนวหน้าของบริษัทผู้ผลิตญี่ปุ่นในประเทศไทย ในฐานะที่ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของญี่ปุ่น ในรูปแบบการสัมมนายกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างเพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมการผลิต โดยสามารถวางแผนในฐานะผู้ควบคุมและบริหารจัดการการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตได้ ผลลัพธ์ที่จะได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการักษาระดับการควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีสม่ำเสมอและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย:
(1) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารการผลิต ของผู้ควบคุมการผลิตระดับแนวหน้าและหัวหน้างานการผลิต
(2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบายการพัฒนา การรักษาคุณภาพ แนวคิด การปรับปรุงตามวิถีการผลิต
(3) เพื่อแลกเปลี่ยนตัวอย่างของกิจกรรมการผลิตทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ให้ผลเป็นเลิศ

กำหนดการจัดงาน :
27th November 2020
สถานที่:
BITEC (กรุงเทพ ประเทศไทย)
ค่าเข้าร่วมงาน :
【ใช้ครั้งแรก】2,800 บาท (รวมภาษี) / ท่าน 3,400 บาท (รวมภาษี) / ท่าน
ผู้จัดการประชุม :
JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION
ผู้เข้าร่วมประชุม :
(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ สินค้า และหัวหน้าสายการผลิต
(2) เจ้าหน้าที่ปรับปรุงการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่สนับสนุน ในส่วนงานสำนักงาน เป็นต้น
โครงสร้างของการประชุม :
(1) การนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาด้านการปรับปรุงการผลิต
(2) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ฝ่ายธุรการ :
สมาคมการจัดการธุรกิจญี่ปุ่น ศูนย์บริหารจัดการและทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่ : ทาโร โคมิยะ, ทาเคะอิจิโร อาเบะ, อาซาโกะ มัตซึโมโตะ
3-1-22 ชิบะโคเอง มินาโตะคุ โตเกียว 105-8522
TEL : 03-3434-1410 FAX : 03-3434-3593
E-Mail : seisan@jma.or.jp
参加申込