ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องดำเนินการจัดการดูแล ควบคุม และชี้แนะ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย (QCDSE*) ของสถานการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และผู้ดูแลที่มีทักษะการบริหารระดับสูง

โดยทั่วไปผู้ปฏิบัติงานในสถานการผลิตเอง จะเป็นคนทำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ปฏิบัติงาน) โดยตรง

หัวหน้าแผนก หัวหน้าโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้า หัวหน้าคนงาน หัวหน้าไลน์การผลิต

การทำหน้าที่ดูแลสถานการผลิต ต้องมีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่อย่างมาก เพราะจะต้องรายงานความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับจุดที่เป็นปัญหาหรือจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ต่อหัวหน้า

ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการของไลน์การผลิต และสามารถท้าทายกับเป้าหมายที่สูงขึ้นด้วยความตั้งใจของตนเอง
ในตำแหน่ง “ผู้จัดการดูแลสถานการผลิต”

*QCDSE คือ การวางแผนการผลิต การควบคุมดูแล การจัดการควบคุมคุณภาพ
Quality (คุณภาพ) Cost (ต้นทุน) Delivery (กำหนดเวลาส่งสินค้า) Safty (ความปลอดภัย) Ecology (สิ่งแวดล้อม)

参加申込