ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องดำเนินการจัดการดูแล ควบคุม และชี้แนะ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย (QCDSE*) ของสถานการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และผู้ดูแลที่มีทักษะการบริหารระดับสูง

โดยทั่วไปผู้ปฏิบัติงานในสถานการผลิตเอง จะเป็นคนทำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ปฏิบัติงาน) โดยตรง

หัวหน้าแผนก หัวหน้าโรงงาน ผู้ช่วยหัวหน้า หัวหน้าคนงาน หัวหน้าไลน์การผลิต

การทำหน้าที่ดูแลสถานการผลิต ต้องมีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่อย่างมาก เพราะจะต้องรายงานความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับจุดที่เป็นปัญหาหรือจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ต่อหัวหน้า

ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการของไลน์การผลิต และสามารถท้าทายกับเป้าหมายที่สูงขึ้นด้วยความตั้งใจของตนเอง
ในตำแหน่ง “ผู้จัดการดูแลสถานการผลิต”

*QCDSE คือ การวางแผนการผลิต การควบคุมดูแล การจัดการควบคุมคุณภาพ
Quality (คุณภาพ) Cost (ต้นทุน) Delivery (กำหนดเวลาส่งสินค้า) Safty (ความปลอดภัย) Ecology (สิ่งแวดล้อม)

発表企業募集中

ข้อมูลข่าวสารแนะนำ

 1. interview452
 2. 2017monodukuri
 3. sci003
  เดินทางไปบริษัท Siam Compressor Industry ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม GENBA MAN…
 4. sci002
  เดินทางไปบริษัท Siam Compressor Industry ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม GENBA MAN…
 5. sci001
  เดินทางไปบริษัท Siam Compressor Industry ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม GENBA MAN…